અહિયા ત્યાં વહેંચાઈ છે

લાગણી એન આર આઈ છે       

કોટે વળગી એ રીતે 

જાણે કે નૅકટાઈ છે        

મારી વાતમાં કેવળ યુ

તારી વાતમાં આઈ છે       

તારી લાઈફ ડિસ્કોડાન્સ

ને મારી  ભવાઈ  છે      

છોડ બ્રિટનની વાત અદમ

એ પણ વ્હાઈટ લાઈ છે

– અદમ ટંકારવી

Advertisements