રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ;
પતિત-પાવન સીતારામ,
ઈશ્વર-અલ્લહ તેરે નામ;
સબકો સંમતિ દે ભગવાન

Advertisements