સુખી થવા ની ચાવી…

 

 

પાપ થાય તેવું કમાવું નહિ.
માંદા પડયે તેવું ખાવું નહિ.
દેવું થાય તેવું ખર્ચવું નહિ.
અને લડાઈ થાય તેવું બોલવું નહિ.

 

Advertisements